Preambule

De leden van OVAL leveren dagelijks hun bijdrage aan de verhoging van arbeidsparticipatie door de optimale inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Inzetbaarheid van de medewerkers die behoefte hebben aan advies over van-werk-naar-werk, competenties, gezond en gemotiveerd blijven, van verzuimende werknemers en de personen die nog niet werken vanwege een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn onze leden sparring partner voor bedrijven op het gebied van mens – werk – organisatie. De brancheorganisatie OVAL en haar leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het behoorlijk gedrag van leden van OVAL, ter waarborging van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en ter bevordering van de deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden van OVAL.

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Deze code verstaat onder:

 1. OVAL: Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan
 2. Branche: natuurlijke en rechtspersonen actief in het werkveld van vitaliteit,activering en loopbaan.
 3. Leden/lid: leden zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten van OVAL.
 4. Werknemer: iedere persoon die een dienstverband heeft met een lid van OVAL,evenals iemand die als freelancer of anderszins opdrachten uitvoert voor het lid.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht de dienstenworden geleverd.
 6. Cliënt: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening wordt geleverd.

Artikel 2 Algemene uitgangspunten

 1. Leden zullen zich ten opzichte van werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere ondernemingen in de branche aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving houden.
 2. Het handelen van individuele werknemers van het lid, wordt ook gezien als gedraging van het lid.
 3. Uit voorgenoemd uitgangspunt vloeien bijzondere regels voort die de leden bij de uitoefening van hun bedrijf in acht nemen ten aanzien van:
  1. de wijze van bedrijfsvoering
  2. andere collega’s in de branche
  3. cliënten, opdrachtgevers en de overige partijen in de sector van Vitaliteit, Activering en Loopbaan.

Enkele bijzondere regels en uitgangspunten zijn in deze code vastgelegd. Bij twijfel over de uitleg van de code heeft het bestuur, of een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van het bestuur, een beslissende stem.

Afdeling II Wijze van bedrijfsvoering

Artikel 3 Vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie

 1. Vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie zijn belangrijke waarden. Leden zullen de waarden van vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie in acht nemen en zich zo tegenover elkaar gedragen.
 2. Het lid handelt zorgvuldig en onthoudt zich van alles wat de reputatie en betrouwbaarheid van de branche en andere leden kan schaden.
 3. Het lid vermijdt dat, in de relatie met de opdrachtgever, andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen. Dit om de onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever alsook die van de cliënt te kunnen waarborgen. Iedere schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.

Artikel 4 Vakbekwaamheid

 1. Het lid ziet toe op de vakbekwaamheid van zichzelf en van de werknemers. Iedereen die in opdracht werkt van het lid beschikt over de specifieke vakkennis die nodig is om de werkzaamheden overeenkomstig en ingevolge deze code en de kwaliteitseisen uit te voeren.
 2. Het lid geeft aan werknemers duidelijk inzicht in de eisen die aan hen worden gesteld.
 3. Het lid en de werknemer stellen gezamenlijk doelen gericht op het behouden en vergroten van de vakbekwaamheid van de werknemer.
 4. Werknemers zijn medeverantwoordelijk voor de realisatie van de doelen zoals bedoeld onder punt 3.

Artikel 5 Integriteit

 1. Het lid handelt integer ten aanzien van zowel de opdrachtgever als de cliënt.
 2. Het lid gaat vertrouwelijk om met gegevens van zowel de opdrachtgever als decliënt. Dit geldt zowel voor de verhouding tussen de opdrachtgever en de cliënt, alsrichting derden.
 3. Leden zullen nooit direct of indirect, op enigerlei wijze financiële verbindingenhebben of financiële bijdragen geven aan personen, organisaties, bedrijven of daarmee gelieerde (rechts)personen die direct of indirect invloed hebben op het gunnen van een opdracht.
  Deze bepaling heeft uitsluitend tot doel oneigenlijke beïnvloeding van (rechts)personen bij het gunnen van opdrachten te voorkomen en staat samenwerking tussen bedrijven en andere (rechts)personen niet in de weg.

Afdeling III Gedrag ten opzichte van opdrachtgevers

Artikel 6 Tarieven

Het lid zal de tarieven aan hun (aspirant) opdrachtgevers op een duidelijke en transparante wijze bekendmaken.

Artikel 7 Algemene voorwaarden

 1. Een lid hanteert algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden worden op een duidelijke, transparante wijzeaangeboden aan de opdrachtgever.
 3. Indien een lid geen eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn de OVAL algemenevoorwaarden van toepassing.

Afdeling IV Gedrag ten opzichte van cliënten

Artikel 8

Een goede relatie met de cliënt is het streven van het OVAL-lid. Een lid verleent op een integere en professionele wijze de diensten aan de cliënt, waarbij de vertrouwelijkheid wordt bewaakt en de privacy wordt gerespecteerd zoals wettelijk is voorgeschreven.

Afdeling V Naleving

Artikel 9 Klachtenprocedure

 1. Leden van OVAL zijn verplicht tot het naleven van de gedragscode.
 2. Bij niet-naleving kan een klacht worden ingediend door een ander lid of eenbestuurslid van OVAL bij het secretariaat van de vereniging. De klacht zal wordenbehandeld door een Commissie van Beroep.
 3. De Commissie van Beroep bestaat uit 3 leden, te weten een lid van OVAL, eenbestuurslid en een onafhankelijke adviseur.
 4. Na indiening van een klacht wordt de commissie samengesteld.
 5. De Commissie is bevoegd tot het opleggen van de volgende sancties:
  • Het geven van een waarschuwing aan het betrokken lid.
  • Het geven van een advies aan het bestuur van OVAL om het schuldigverklaarde lid uit het lidmaatschap van OVAL te ontzetten.