Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake levering van diensten conform vastgelegde afspraken.
 2. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
 3. Opdrachtnemer: ILVO en alle aan haar gelieerde ondernemingen.
 4. Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker of uitkeringsgerechtigde (de te re-integreren persoon (de (ex-)medewerker of uitkeringsgerechtigde) en/of particulier/individu. 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Bij nietigheid of ontbinding van één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, met name die van opdrachtgever uit.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
 2. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door opdrachtnemer aan te geven termijn geldig.
 3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk en/of mondeling heeft geaccepteerd.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
 5. Elke opdracht wordt aan de zijde van opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
 6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van opdrachtnemer is terzake beslissend.

Artikel 4 Verplichtingen en rechten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien raadzaam of nodig is opdrachtnemer gerechtigd om vooraf afgesproken gespreksfrequenties met cliënt en/of opdrachtgever tussentijds te wijzigen.
 4. Indien de cliënt tijdelijk werk aanvaardt en zijn sollicitatieactiviteiten opschort of beëindigt is opdrachtnemer gerechtigd het eventuele resultaatgedeelte van het traject te factureren aan opdrachtgever.    

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur. Opdrachtgever wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

Artikel 6 Betalingen

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in EURO, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijze bankrekening.
 2. Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalings-datum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm dan wel naar keuze van opdrachtnemer een voorschot of vooruitbetaling kan verlangen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel niet overgaat tot betaling van een voorschot en/of vooruitbetaling, is de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 Geheimhouding

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.

Artikel 8 Eigendomsrechten

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voorzover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 9 Derden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
 2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijke toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 25 procent van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 3 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, noch voor gevolgschade.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer heeft dit recht ook wanneer een cliënt in het kader van zijn re-integratie of outplacement onvoldoende meewerkt, adviezen van de desbetreffende consulent onvoldoende opvolgt of er sprake is van een onoverbrugbaar meningsverschil inzake de verdere re-integratie van cliënt. Indien opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van meer dan 2 maanden is opdrachtnemer gerechtigd het traject/de trajecten op te schorten of te beëindigen.
 2. Ontbinding van de opdracht door opdrachtnemer is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
 3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 12 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien.
  Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers.
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmachtsituatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
 3. Indien de overmachtsituatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13 Beëindiging overeenkomst

 1. De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan opdrachtnemer de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

Artikel 14 Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden.

Artikel 15 Arbeidsbemiddeling op basis van detacheren of uitzenden

 1. Teneinde medewerkers op uitzend- of detacheringbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen is opdrachtnemer een samenwerkingsverband aangegaan met Payroll Select Services B.V.(nader te noemen Payroll Select). Payroll Select verzorgt als servicepartner van opdrachtnemer payrolling en de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van medewerkers. Opdrachtgever stemt er middels bij het verstrekken van een overeenkomst van opdracht detachering mee in dat Payroll Select uitvoerder van het ter beschikking stellen van medewerkers naar opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Payroll Select komt tot stand nadat deze door Payroll Select aan opdrachtgever is bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van Payroll Select Services B.V., gedeponeerd bij de KvK, zijn op iedere overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever ontvangt na verwerking van dit inschrijfformulier door Payroll Select een schriftelijke bevestiging met een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 Schadeloosstelling bij aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met werknemer

Als de opdrachtgever binnen de gestelde termijn van drie maanden (520 uur) een contract aangaat met de uitzendkracht van Payroll Select dan zal deze opdrachtgever aan opdrachtnemer/bemiddelaar (ILVO) een schadevergoeding betalen van 25 % van het tarief over de periode vanaf het moment van aangaan arbeidsovereenkomst tot de termijn van 520 uur. Eveneens is de opdrachtgever deze schadevergoeding verschuldigd als hij binnen 3 maanden na beëindiging overeenkomst van de ter beschikkingsstelling een contract aangaat met een werknemer die nog geen 520 uur heeft vol gemaakt.

Artikel 17 Faciliteiten en auteursrecht

De faciliteiten, informatie en diensten van opdrachtnemer staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het outplacement- of re-integratietraject en de eigen loopbaanoriëntatie. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht. De door opdrachtnemer verstrekte en ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Slotbepaling

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, met name die van de samenwerkingspartner, opdrachtgever en/of kandidaat, uit.